Distribution of the population between the areas serviced

the 1st therapeutic department

No.

Room No.

Address

Physician

1

429

Pritytskogo 72

Leshchinskogo 3,5,7

Physician: A.I. Kozlova.

Nurse: A.O. Nefedova.

2

426

Pritytskogo 84

Leshchinskogo 11,13,15,17(с кВ.212),25

Physician: N.P. Gapeeva

Nurse: D.A. Bokaya

 3

___

 4

318

Pritytskogo 134,136,150,152

Kuntsevshchina 6

Pritytskogo 158,160

Nemanskaya 2,4,6

Physician: I.A. Dubitskaya

Nurse: A.Y. Kryzhevich

4

431

Ul./per. Vyshelesskogo

Zhebraka, Ivenetskaya

Volozhinskaya

Physician: A.I. Esemchik

Nurse: V.V. Aleshkevich

5

431

Briketa 1,3,4,5,12,16,18,20,24,26,38

Physician: A.I. Esemchik

Nurse: V.V. Aleshkevich

6

422

Nemanskaya 12,14,16,18,20,32,34

Physician: P.B. Korneev

Nurse: Y.L. Gurinovich

7

422

Nemanskaya 36,38,40,42,44,46

Kazimirovskaya 9,11

Physician: P.B. Korneev

Nurse: Y.L. Gurinovich

8

513

Kuntsevshchina 7,9,11,13,15,21,23

Physician: L.E. Pinchuk

Nurse: L.N. Khudinskaya

9

318-а

Kuntsevshchina  17,19,25,27,29

Physician: I.V. Lebedkova

Nurse: N.V. Eliass

10

406

Kuntsevshchina 31,33,35,37

Nemanskaya 48,50,52

Kazimirovskaya 3

Physician: G.M. Leonenko

Nurse: T.A. Beganskaya

 

the 2nd therapeutic department

Area No.

Room No.

Address

Physician

11

441

Kuntsevshchina  4

Pritytskogo 132, 138

Physician: N.A. Lilenko

Nurse: T.R. Luzhinskaya

12

422

Kuntsevshchina  36, 32 (267-389)

Physician:

Physician Assistant: V.A. Fridrichsberg

13

431

Kuntsevshchina  30, 32 (390-450)

Pritytskogo 120, 122, 124, 126, 128

Physician: E.V. Shmat

Nurse: I.M. Kupratsevich

14

421

Pritytskogo 78 (1-79), 80, 86, 92, 94, 98, 104

Physician :T.I. Rudkovskaya

Physician Assistant: V.I. Berezko

15

428

Pritytskogo 100, 106

Physician: T.S. Shostak

Nurse: N.S. Lavrinovich

16

402

Pritytskogo 112, 102

Physician:

Physician Assistant: V.A. Krishtafovich

Nurse:

17

421

Pritytskogo 78 ( с 80)

Physician:

Physician Assistant: V.I. Berezko

18

427

Nemanskaya 3, 5, 9, 11, 13, 15

Physician: Y.V. Yashchuk

Nurse: M.E. Migalenya

19

 

Nemanskaya 3а

Kamennogorskaya 6, 10, 12, 14, 16, 18

 Physician: Y.V. Yashchuk

Nurse: M.E. Migalenya

20

407

Kamennogorskaya 20, 22, 24, 26, 28, 30

Physician:     

Physician Assistant:

V.A. Krishtafovich

 

the 3hd therapeutic department

Area No.

Room No.

Address

Physician

21

411

Leshchinskogo 17(1-211),  23, 27, 29,

Physician: Y.A. Korotkina

Nurse: E.N. Tarasik

22

409

Leshchinskogo 37, 39, 47, 49, 51, 53, 55

Physician: O.G. Razumeeva

Nurse: L.N. Sakun

23

408

Kuntsevshchina 40, 42, 44, 48

Physician: K.S.Buev

Nurse: N.E. Mudrogelova

24

440

Matusevicha 53, 55, 61, 69

Physician: E.P. Balashevich

Nurse: L.P. Martinenok

25

401

Kuntsevshchina 38

Leshchinskogo 33-2

Matusevicha 63, 65, 67

Physician: T.S. Severina

Nurse: T.V. Malko

26

405

Matusevicha 57

Leshchinskogo 41, 43, 45

Physician: T.P. Timofeeva

Nurse: I. Gedroit

27

404

Kuntsevshchina 32(1-266)

Leshchinskogo 31-1, 31-2, 31-3, 33-1, 35

Physician: N.N. Zenko

Nurse: I.O. Lazyuk

28

430

Nemanskaya 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35

Appointment: Y.A. Karnilovich

Visits: L.V. Boyarintseva

Nurse: O.S. Parshkova

29

408

Nemanskaya 37, 39, 43, 45

Kazimirovskaya 15, 17

Appointment:  K.S.Buev

Visits: L.V. Boyarintseva

Nurse: O.S. Parshkova

30

411

 

Kazimirovskaya 21а, 21, 27, 29, 31, 33

Kamennogorskaya 32, 34

Appointment: Y.A. Korotkina

Nurse: E.N. Tarasik