Serviced areas

name

houses №№

St.

academician Vyshelesski

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Side St.

academician Vyshelesski

St.

academician Zhebrak

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Side St.

academician Zhebrak

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

St.

Briketa

1, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 38

St.

Volozhinskaya

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

St.

Ivenetskaya

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

St.

kazemirovskaya

3 - 33

St.

Kamennogorskaya

6 - 34

St.

Kuntsevshchina

4, 6, 7, 9, 11, 27, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 48

St.

Kuntsevshchina

7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39

St.

Nemanskaya

2 - 52 

St

Leszczynski

3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

St

Matusevicha

 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69

St

Pritytskogo

72, 78, 80, 84, 86, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 112, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 150, 152, 158, 160

Reference: 8-017-256-85-65, 8-017-313-77-99, 8-017-392-56-18, bw 8-029-316-68-73 (Velcom) 
home visits: 8-017-313-25-68, 8-017-380-25-08, bw 8-044-570-08-59 
IR: 256-88-29 
Paid services: 369-44-54 
home visits on Saturdays and public holidays: 8-017-313-25-68